top of page

Privacyverklaring

ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over de cliënt voor doeleinden van zijn dienstverlening, klanten- en dossierbeheer, boekhouding en facturering, prospectie, om de cliënt te informeren over zijn diensten of specifieke activiteiten of events zoals seminaries en opleidingen en voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN kan hiervoor gegevens verwerken zoals naam, adres, functie, opleiding, e-mailadres, telefoonnummer en andere identificatie- en contactgegevens, rekeningnummer, samenstelling gezin, deelname aan activiteiten en alle andere persoonsgegevens die de cliënt aan ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden. Ingeval de cliënt een rechtspersoon is, kan de verwerking ook betrekking hebben op gegevens van vertegenwoordigers, aandeelhouders en familieleden, uiteindelijke begunstigden en contactpersonen van de cliënt.
 

Door zijn dossier aan ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN toe te vertrouwen stemt de cliënt in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN verwerkt persoonsgegevens van cliënten, naar gelang het geval, op grond van hun toestemming, dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst, voor het vervullen van een wettelijke verplichting of op grond van het gerechtvaardigde belang van ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN om zijn diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren.


ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN verwerkt uitsluitend gevoelige persoonsgegevens wanneer de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor een specifiek doel, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of in zoverre de verdediging van de belangen van de cliënten van ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN dit vereist.


ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN houdt gegevens van cliënten niet langer bij dan nodig voor het aanbieden en het uitvoeren van zijn diensten en om de cliënt op de hoogte te houden van zijn activiteiten. De gegevens van de cliënt worden in elk geval, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deontologische regels, gewist: op zijn of haar verzoek; bij gewijzigde omstandigheden waardoor de activiteiten van ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN niet langer relevant zijn voor de cliënt.

ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN doet een beroep op een verwerker om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals IT-diensten. Deze verwerker handelt enkel op basis van schriftelijke instructies van ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN. De verwerker garandeert via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.


Elke verwerking van persoonsgegevens door ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.


De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te vervolledigen en te wijzigen en na te vragen waarvoor zijn persoonsgegevens worden verwerkt. De cliënt heeft het recht de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of de beperking van de verwerking die op de cliënt betrekking heeft, de cliënt heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking.


Wanneer de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de cliënt, kan de cliënt de toestemming steeds intrekken.
De cliënt heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. De cliënt heeft het recht om zijn gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan te allen tijde door contact op te nemen met ADVOCATENKANTOOR HOEFKENS ADVOCATEN, telefonisch (0477 32 25 85) of via e-mail (info@hvdw.be).


De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Gegevensbeschermingsautoriteit is per e-mail bereikbaar op contact@apd-gba.be. U kan ook een klachtenformulier indienen via de website: www.gegevenbeschermingsautoriteit.be.

bottom of page