top of page

Algemene Voorwaarden

0.    Copyright protected

Alles op deze website, www.hvdw.be, www.hoefkensadvocaten.be, www.advocaatlille.be of elk ander domein dat leidt naar deze inhoud zijn beschermd door auteursrechten. De inhoud mag niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd. 

1.    Identificatie en beroepsregels
1.1 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN betreft volgende advocaten:

Mr. Inge HOEFKENS
KBO Ondernemingsnummer 0677.556.084
BTW BE 0677.556.084
IBAN kantoorrekening : ING BE11 6302 1090 6048
IBAN derdenrekening: ING BE58 6302 1505 1079


Iedere advocaat handelend onder de rechtsvorm van een eenmanszaak, doch dienstverlening aanbieden onder de naam advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN.
Tel: 0477/32.25.85
e-mail: info@hvdw.be
website : www.hvdw.be


1.2 De advocaten van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN dragen de beroepstitel van advocaat en zijn lid van de Orde van Advocaten - Balie Provincie Antwerpen. Zij zijn gehouden door de deontologische regels dewelke te verkrijgen zijn bij de Orde van Advocaten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening voor de initiële opdracht, maar ook op alle eventuele navolgende opdrachten, dan wel aanpassingen, uitbreidingen van de initiële opdracht.
2.2 De cliënt aanvaardt de algemene voorwaarden zodra hij een dossier toevertrouwt aan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN.
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld van de cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Deze algemene voorwaarden vormen samen met de opdrachtbrief dewelke voorafgaandelijk aan de opstart van een dossier wordt opgesteld de overeenkomst tussen advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN en de cliënt. Ingeval enige bepaling uit de opdrachtbrief strijdig zou zijn met deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de opdrachtbrief primeren.

3. Voorwerp en uitvoering van de dienstverlening
3.1 De dienstverlening van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN kan onder meer betrekking hebben op vlak van adviesverlening in de ruimste zin van het woord, bijstand bij bemiddelingen, bij onderhandelingen, bij gerechtelijke procedures en het opstellen van juridische procedurestukken.
3.2 Het concrete opdracht wordt bij aanvang van de werkzaamheden besproken en beknopt vermeld in de  opdrachtbrief, dewelke de cliënt dient de ondertekenen. Voor zover de initiële opdracht lopende de werkzaamheden dient aangepast of uitgebreid te worden, kan dit vormvrij gebeuren. Dit kan onder meer blijken uit correspondentie of uit de (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding van geleverde dienstverlening of uit de betaling van de desbetreffende provisiefacturen, dan wel eindstaat.

4. Wederzijdse informatieplicht
4.1 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN stelt de cliënt op relevante tijdstippen in kennis over de stand van zaken van het dossier en in ieder geval wanneer de cliënt erom verzoekt.
4.2 De cliënt verbindt zich ertoe om binnen de korts mogelijke termijn na een verzoek hiertoe, alle gevraagde en noodzakelijke informatie en stukken over maken aan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stukken. 
4.3 Indien de cliënt voormelde medewerking niet, niet tijdig of onvoldoende verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, behoudt advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN het recht voor om voor deze cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich te ontlasten in het desbetreffend dossier. advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

5. Beroep op derden
5.1 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN kan zonder voorafgaande mededeling aan of goedkeuring van de cliënt beroep doen op andere advocaten of juridische medewerkers voor zover dit noodzakelijk is voor de behandeling het dossier.
5.2 Indien voor de uitvoering van de opdracht een beroep op een gerechtsdeurwaarder, een notaris of andere deskundige noodzakelijk is, laat de cliënt aan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN hiervoor de vrije keuze. Onkosten en ereloon van deze derden professionals zijn voor rekening van en derhalve verschuldigd door de cliënt.

6. Ereloon en kosten
6.1 De staat van ereloon en kosten van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN kan drie elementen bevatten, m.n. het ereloon, de kantoorkosten en de gerechtskosten.
6.2 Het ereloon is de vergoeding voor de geleverde prestaties. Behoudens anders overeengekomen, wordt het ereloon berekend per gepresteerd uur aan de hand van een bij aanvang van de werkzaamheden overeengekomen uurtarief. 
6.3 Het ereloon kan verhoogd of verlaagd worden, op grond van andere factoren eigen aan het dossier zoals het economisch belang, de specificiteit, de hoogdringendheid, de complexiteit van de zaak of het behaalde resultaat.
6.4 Het totaalbedrag van erelonen, kantoorkosten en gerechtskosten zal verhoogd worden met BTW tegen het toepasselijke tarief, behoudens indien een BTW-vrijstelling van toepassing is.
6.5 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN kan voor de aanvang van de opdracht alsook lopende de werkzaamheden één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht.
6.6 Betaling van een voorschotten en van de staat van kosten en ereloon is betaalbaar binnen de vijftien dagen na uitgiftedatum d.m.v. overschrijving op de meegedeelde bankrekening.
6.7 Bij gebreke aan tijdige betaling rekent advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke intresten aan evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR. 
6.8 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN behoudt zich in zulk geval het recht voor om de professionele relatie met de cliënt op te schorten of zelfs te beëindigen, hetgeen op geen enkele wijze tot enige aansprakelijkheid kan leiden.
6.9 Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van eventuele voorschotten of de staat van kosten en ereloon die betrekking hebben op deze zaak.

7. Derdengelden
7.1 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
7.2 Het feit dat advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

8. Aansprakelijkheid, verzekering en aansprakelijkheidsbeperking
8.1 Het engagement van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN betreft te allen tijde een inspanningsverbintenis. Een specifieke uitkomst in een dossier wordt nooit gegarandeerd. Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN gaat om deze reden geen resultaatsverbintenis aan.
8.2 De advocaten zijn verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits NV onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 (Amlin-polis).
8.3 De aansprakelijkheid van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN zowel contractueel als extracontractueel, is in ieder geval (voor het totaal van hoofdsom, kosten en interesten van de schadevergoeding) beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar effectief wordt uitgekeerd met betrekking tot het schadegeval. Voor een eventuele franchise en hogere schade kan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN niet aansprakelijk gesteld worden.
8.4 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden ook het schadegeval niet dekt, is de aansprakelijkheid van advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN in elk geval beperkt tot een schadevergoeding (totaal van hoofdsom, kosten en interesten) ten belope van maximaal het geheel van de bedragen die voor het betrokken dossier door advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN aan de cliënt gefactureerd werden, doch met een maximum van 10.000,00 EUR per schadegeval.
8.5 De cliënt aanvaardt de in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en erkent dat deze essentieel zijn voor advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN om tot een overeenkomst over te gaan.
8.6 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN is nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doet.
8.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ongeacht de aard van de schade en ongeacht de zwaarte van de fout.

9. Verjaring van vorderingen
Vorderingen met betrekking tot de overeenkomst tussen de cliënt en advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN of de uitvoering ervan, inclusief aansprakelijkheidsvorderingen, verjaren na verloop van twee jaar nadat de oorzaak van de vordering onder het toepasselijk recht is ontstaan.

10. Beëindiging van de overeenkomst
10.1 De cliënt kan op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, mits schriftelijke kennisgeving aan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN.
10.2 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN kan op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst beëindigen. Dit zal gebeuren door schriftelijke kennisgeving aan de cliënt.
10.3 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

11. Informatie en verwerking van persoonsgegevens
11.1 De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in de opdrachtbrief. 
11.2 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
11.3 De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN te richten.  
11.4 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.  Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.
11.5 Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
12.1 Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.
12.2 In geval van een conflict zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.
 

bottom of page