top of page
Bemiddelaar Lille - Geel

BEMIDDELING

Bemiddeling is een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode waarbij partijen op een minnelijke wijze, buiten de rechtbank, samen proberen een oplossing te zoeken voor hun conflict. 


Het is wettelijk gereglementeerd en heeft een eigen deontologische code. Een bemiddeling is steeds vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk.

Vrijwillig' wil zeggen dat alle partijen uit vrije wil moeten deelnemen aan een bemiddeling. Niemand kan hiertoe gedwongen worden. In familiale zaken gebeurt het steeds vaker dat de Familierechtbank in het kader van een gerechtelijke procedure een bemiddelaar aanstelt alvorens zelf een uitspraak te doen. Ook in dit geval zijn partijen niet verplicht om aan een bemiddeling deel te nemen indien zij dit niet zelf willen.

Vrijblijvend’ houdt in dat partijen nergens aan gebonden zijn. Of er een oplossing komt en welke deze dan zal zijn, is geheel vrij te bepalen door de deelnemende partijen.

Een bemiddeling is steeds vertrouwelijk. Enerzijds is de bemiddelaar gebonden door zijn beroepsgeheim. Anderzijds mag geen informatie of documentatie die gebruikt of opgesteld werd tijdens de bemiddeling aangewend worden in een eventueel later gerechtelijke procedure. 


De bedoeling van een bemiddeling is dat partijen zelf tot een oplossing komen door met elkaar in gesprek te treden. De bemiddelaar zal dit gesprek sturen, faciliteren en zal partijen finaal trachten op één lijn te brengen. 


Indien partijen tot een oplossing zijn gekomen, wordt een bemiddelingsakkoord opgesteld, waarin alle verbintenissen van de partijen worden opgenomen. Indien een bemiddelingsakkoord opgesteld wordt door een erkend bemiddelaar kan dit bemiddelingsakkoord ter homologatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, zodat een uitvoerbare titel wordt bekomen. 


Voordelen van bemiddeling t.o.v. de traditionele gerechtelijke procedure 

  • sneller: bij een bemiddeling is men niet afhankelijk van de allerhande procedureregels die de zaak kunnen vertragen.

  • partijautonomie: partijen hebben de mogelijkheid om hun eigen “vonnis” schrijven. Er zijn derhalve geen winnaars of verliezers, waardoor het akkoord veelal door beide partijen vrijwillig wordt nageleefd. 

  • herstel van relaties: bij een bemiddeling is het de bedoeling om tot een compromis te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

  • goedkoper  

    • In plaats van ieder een eigen advocaat onder de arm te nemen, worden de kosten van de bemiddelaar door alle deelnemende partijen betaald, gebruikelijk bij helften, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

    • Bemiddeling in familiale zaken is op grond van artikel 44 § 2 5 ° W. btw vrijgesteld van BTW, dit in tegenstelling tot de prestaties van de advocaat.

     (Let echter op dat bemiddeling in sociale en handelszaken wel onderworpen is aan BTW.)
 

Voor meer informatie, neem gerust contact op met het kantoor. 

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN helpt u in hun kantoor in Lille graag verder met al uw vragen. Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page