top of page
Advocaat Erfrecht Lille - Geel

ERFRECHT

Het erfrecht omvat regels over erven en bepaalt meer specifiek wie in welke volgorde en in welke mate tot de nalatenschap geroepen wordt.  Kort gezegd, biedt het erfrecht een antwoord op de vraag: wie krijgt wat?

Het erfrecht is een rechtstak waar ieder van ons ooit mee te maken krijgt. Vaak zijn het dezelfde vragen die mensen bezighouden: hoeveel erven mijn kinderen elk? kan ik mijn kinderen of één van hen onterven? kan ik volledig vrij kiezen wat ik in mijn testament schrijf? moet ik mijn nalatenschap aanvaarden? enz.

Een overlijden van een familielid brengt emotioneel veel teweeg. Tijdens deze moeilijke periode ontstaan er jammer genoeg vaak conflicten tussen de nabestaanden over de verdeling van de nalatenschap van het overleden familielid. Zeker wanneer de familiale banden reeds verstoord zijn, is de kans groot dat de verdeling van de nalatenschap tot ruzie leidt.

Zo gebeurt het bijvoorbeeld vaak dat nabestaanden elkaar ervan beschuldigen erfstukken of gelden vervreemd te hebben, dat nabestaanden de geldigheid van een testament van de overledene in twijfel trekken of dat zij zich benadeeld voelen omdat zij minder schenkingen hebben gekregen van de overledene dan broers en zussen. Het gebeurt ook dat de overledene een of meerdere nabestaanden heeft onterfd, hetgeen vaak tot ruzie leidt met de niet-onterfde nabestaande(n).  

Indien de familie er zelf niet uit komt, is het raadzaam zich professioneel te laten bijstaan. Indien alle partijen nog bereid zijn tot dialoog is een bemiddelaar met kennis van het erfrecht aangewezen. Een professioneel bemiddelaar heeft de nodige kennis om alle partijen te informeren over hun juridische positie en zal trachten de kloof tussen de familieleden te verkleinen met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

Indien de verhoudingen tussen de familieleden dermate zijn verstoord dat er geen minnelijke oplossing meer mogelijk is, kan het raadzaam zijn een advocaat te raadplegen die uw belangen behartigt in een erfkwestie.

Advocatenkantoor HOEFKENS ADVOCATEN helpt u in hun kantoor in Lille verder in de meest uiteenlopende aangelegenheden binnen het erfrecht zoals:

  • informeren en adviseren over uw rechten en plichten voor erflater en erfgenaam

  • opstellen van een testament

  • afwikkeling van de vereffening-verdeling

  • bemiddeling tussen nabestaanden

  • procedure voor de rechtbank

  • ...

Een online consultatie is tevens mogelijk.

bottom of page